ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่  10/2566

 วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เล่มประชุม

ระเบียบวาระที่  1        เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 10/2566

1.2 เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 10/2566

1.3 แจ้งเรื่องบรรจุวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2566 และการประชุม ก.บ./ก.บ.ม. ครั้งที่ 11/2566

1.4 กฐินสามัคคี “นนทรีราชพฤกษ์” โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1.5 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ

1.6  การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ

1.7 ขอส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.8 สำเนาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2566

1.9 การแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักศึกษาและบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2566

1.10 งดใช้สนามกีฬาชั่วคราว

1.11 ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระเบียบวาระที่  ๒        รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 9/2566

ระเบียบวาระที่  ๓        เรื่องสืบเนื่อง

– ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 4         เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 กองกลาง

4.1.1 งานบริหารทั่วไป กองกลาง

4.1.2 งานบริหารบุคคลและนิติการ

โครงการ สานสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความสุขในการทำงาน

4.1.3 งานคลัง

(1) รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ และศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภูพานเพลซ ประจำเดือนมิถุนายน 2566

(2) รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมของสำนักงานอธิการบดี

4.1.4 งานทรัพย์สินและรายได้

รายงานรายได้ของงานทรัพย์สินและรายได้

4.1.5 งานพัสดุ

สรุปผลการดำเนินการจัดหางบลงทุน (ประจำเดือนมิถุนายน 2566)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ข้อมูล ณ วันที่ 2566)

4.1.6 งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์

เอกสารประชาสัมพันธ์วารสารหนองหารหลวง

4.1.7 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

(1)รายงานความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย

(2) ขอแจ้งรายละเอียดค่าไฟฟ้า

(3) ขอแจ้งรายละเอียดค่าน้ำประปา

4.1.8 หน่วยตรวจสอบภายใน  

4.1.9 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

(1) ปฏิทินกิจกรรม โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

(2) รายงานการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการตรวจเยี่ยมภายใต้สถานการณ์ COVID 19

4.2 กองนโยบายและแผน

4.2.1 งานบริหารทั่วไป กองนโยบายและแผน

4.2.2 งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ

4.2.3 งานแผนและงบประมาณ

4.2.4 งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล

4.2.5 งานประกันคุณภาพการศึกษา

4.3 กองพัฒนานักศึกษา

4.3.1 งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา

4.3.2 งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

4.3.3 งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา

(1) เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต

(2) สรุปงบรายได้หอพักนักศึกษา

4.3.4 งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

4.3.5 งานอนามัยและสุขาภิบาล

4.3.6 ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS)

ระเบียบวาระที่  ๕        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

– ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๖      เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)                  

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี  ครั้งต่อไป (วันพุธที่ 13 ธันวาคม  2566)