ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่  9/2566

เผยเเพร่เมื่อ 158 เข้าชม

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10

เอกสารเล่ม

ระเบียบวาระที่  1        เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 8/2566 และ 9/2566

1.2 เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และคณะกรรมการบริหารบุคคลใมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 8/2566 และ 9/2566

1.3 แจ้งเรื่องบรรจุวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2566 และการประชุม ก.บ./ก.บ.ม. ครั้งที่ 10/2566

1.4 แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 8/2566

1.5 แจ้งกำหนดการการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 1.6  แจ้งรหัสงบประมาณแผ่นดิน สำหรับกรอกใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมการประเมินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

1.8 สำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 757/2566 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.9 แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการจัดทำเอกสารการประชุมและการเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1.10 แจ้งเวียนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกรอบคุณธรรมและประมวลจรรยาบรรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.11 สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2566 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ให้ใช้คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และคู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานและการรับสินบน พ.ศ. 2566 และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 795/2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

1.12 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 615/2566 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

1.13 แจ้งประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.14 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง หน่วยงานที่ได้รับรางวัลที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.15 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ

1.16 แจ้งเวียนแผนการตรวจสอบภายใน นโยบายที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.17 เร่งรัดติดตามแผนปฏิบัติราชการ (งบประมาณแผ่นดินและงบรายได้) และรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย.2566) ระดับคณะ สำนัก สถาบัน กอง

1.18 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและเข้ารับการสัมภาษณ์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา

ระเบียบวาระที่  ๒        รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 8/2566

ระเบียบวาระที่  ๓        เรื่องสืบเนื่อง

– ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 4         เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 กองกลาง

4.1.1 งานบริหารทั่วไป กองกลาง

4.1.2 งานบริหารบุคคลและนิติการ

4.1.3 งานคลัง

(1) รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ และศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภูพานเพลซ ประจำเดือนมิถุนายน 2566

(2) รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมของสำนักงานอธิการบดี

4.1.4 งานทรัพย์สินและรายได้

รายงานรายได้ของงานทรัพย์สินและรายได้

4.1.5 งานพัสดุ

สรุปผลการดำเนินการจัดหางบลงทุน (ประจำเดือนมิถุนายน 2566)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ข้อมูล ณ วันที่ 2566)

4.1.6 งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์

เอกสารประชาสัมพันธ์วารสารหนองหารหลวง

4.1.7 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

(1) รายงานความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย

(2) ขอแจ้งรายละเอียดค่าไฟฟ้า

(3) ขอแจ้งรายละเอียดค่าน้ำประปา

4.1.8 หน่วยตรวจสอบภายใน  

4.1.9 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

4.2 กองนโยบายและแผน

4.2.1 งานบริหารทั่วไป กองนโยบายและแผน

4.2.2 งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ

4.2.3 งานแผนและงบประมาณ

4.2.4 งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล

4.2.5 งานประกันคุณภาพการศึกษา

4.3 กองพัฒนานักศึกษา

4.3.1 งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา

4.3.2 งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

4.3.3 งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา

ประกาศขั้นตอนการยื่นความประสงค์เข้าอยู่หอพักนักศึกษาและการชำระค่าบำรุงหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาคเรียนที่ 2/2566

4.3.4 งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

4.3.5 งานอนามัยและสุขาภิบาล

4.3.6 ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS)  

ระเบียบวาระที่  ๕        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

– ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๖      เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี  ครั้งต่อไป (วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน  2566)