เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม

เผยเเพร่เมื่อ 213 เข้าชม

คณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประจำปีการศึกษา 2565 (1 มิถุนายน 2565 – 31 พฤษภาคม ๒๕๖๖)ครั้งที่ 2/2566

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวงรอบปีการศึกษา 2564 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2565 (1 มิถุนายน 2565 – 31 พฤษภาคม 2566)