ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่  6/2566

เผยเเพร่เมื่อ 88 เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ดาวน์โหลดเล่มประชุม

ระเบียบวาระที่  1         เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 5/2566

1.2 เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 5/2566

1.3 แจ้งเรื่องบรรจุวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2566 และการประชุม ก.บ./ก.บ.ม. ครั้งที่ 6/2566

1.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566 และรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 3/2566

1.5 การให้กู้เงิน “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ Q2 ปี 2566” โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์

1.6  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1.7 โครงการอบรมหลักสูตร “สุดยอดผู้นำ” โดย มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ

ระเบียบวาระที่  ๒         รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2566

ระเบียบวาระที่  ๓         เรื่องสืบเนื่อง

การติดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 4           เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 กองกลาง

4.1.1 งานบริหารทั่วไป กองกลาง

4.1.2 งานบริหารบุคคลและนิติการ

4.1.3 งานคลัง

(1) รายงานสรุปยอดเงินคงเหลือเงินงบประมาณแผ่นดิน สำนักงานอธิการบดี

(2) รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมของสำนักงานอธิการบดี

4.1.4 งานทรัพย์สินและรายได้

รายงานรายได้ของงานทรัพย์สินและรายได้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565-30 เมษายน 2566

4.1.5 งานพัสดุ

สรุปผลการดำเนินการจัดหางบลงทุน (ประจำเดือนเมษายน 2566)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

4.1.6 งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์

เอกสารประชาสัมพันธ์วารสารหนองหารหลวง

4.1.7 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

(1)รายงานความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย

(2) รายงานผลการดำเนินโครงการด้านพลังงานทดแทน

(3) ขอแจ้งรายละเอียดค่าไฟฟ้า

(4) ขอแจ้งรายละเอียดค่าน้ำประปา

4.1.8 หน่วยตรวจสอบภายใน  

4.1.9 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

4.2 กองนโยบายและแผน

4.2.1 งานบริหารทั่วไป กองนโยบายและแผน

4.2.2 งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ

4.2.3 งานแผนและงบประมาณ

4.2.4 งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล

4.2.5 งานประกันคุณภาพการศึกษา

4.3 กองพัฒนานักศึกษา

4.3.1 งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา

4.3.2 งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

4.3.3 งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา

4.3.4 งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

4.3.5 งานอนามัยและสุขาภิบาล

4.3.6 ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS)

ระเบียบวาระที่  ๕         เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

– ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๖       เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี  ครั้งต่อไป (วันพุธที่ 12 กรกฎาคม  2566)