ตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

เผยเเพร่เมื่อ 486 เข้าชม

6.1(ตัวอย่าง) คำสั่งแต่งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ (สำหรับคณะ) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

6.2 (ตัวอย่าง) คำสั่งแต่งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนข้าราชการ และประเภทผู้แทนทั่วไป (สำหรับมหาวิทยาลัย) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

6.3 (ตัวอย่าง) ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ (สำหรับคณะ) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

6.4 (ตัวอย่าง) ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนข้าราชการ และประเภทผู้แทนทั่วไป (สำหรับมหาวิทยาลัย) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

6.5 (ตัวอย่าง) บันทึกรายงานผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ (สำหรับกรรมการเลือกตั้งประจำคณะ) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

6.6 (ตัวอย่าง) บันทึกรายงานผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ (สำหรับคณะ) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

6.7 (ตัวอย่าง) บันทึกรายงานผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนข้าราชการ และประเภทผู้แทนทั่วไป (สำหรับมหาวิทยาลัย) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

6.8 (ตัวอย่าง) บัตรลงคะแนน ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ ประเภทผู้แทนข้าราชการและประเภทผู้แทนทั่วไป (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)