ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2566

เผยเเพร่เมื่อ 111 เข้าชม

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่  3/2566

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศูนย์ประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เล่มประชุม

ระเบียบวาระที่  1         เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2566

1.2 เรื่องแจ้งจากจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 2/2566

1.3 แจ้งเรื่องบรรจุวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2566 และการประชุม ก.บ./ก.บ.ม. ครั้งที่ 3/2566

1.4 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1/2566

1.5 ขอความอนุเคราะห์เสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นกรรมการสมทบในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1.6  ตัวอย่างการพิมพ์ชื่อตำแหน่งผู้บริหาร

1.7 ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม พ.ศ. 2565 (ถอนวาระ)

1.8 รายงานผลการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับสำนัก สถาบัน รอบ 9 เดือน (1 มิถุนายน 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566)

1.9 ส่งแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1.10 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเอกสารในยุคดิจิทัล”

1.11 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

ระเบียบวาระที่  ๒         รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2566

ระเบียบวาระที่  ๓         เรื่องสืบเนื่อง

การติดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2566

ระเบียบวาระที่  ๔         เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 กองกลาง

4.1.1 งานบริหารทั่วไป กองกลาง

4.1.2 งานบริหารบุคคลและนิติการ

4.1.3 งานคลัง

(1) รายงานสรุปยอดเงินคงเหลือเงินงบประมาณแผ่นดิน สำนักงานอธิการบดี

(2) รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมของสำนักงานอธิการบดี

(3) แจ้งการปิดตรวจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

4.1.4 งานทรัพย์สินและรายได้

รายงานรายได้ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภูพานเพลซ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

4.1.5 งานพัสดุ

สรุปผลการดำเนินการจัดหางบลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2566)

4.1.6 งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์

เอกสารประชาสัมพันธ์วารสารหนองหารหลวง

4.1.7 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

(1) รายงานความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย

(2) ขอแจ้งรายละเอียดค่าไฟฟ้า

(3) ขอแจ้งรายละเอียดค่าน้ำประปา

4.1.8 หน่วยตรวจสอบภายใน

4.1.9 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การแข่งขันกีฬา รักบี้กระชับมิตร ระหว่าง วิธิธรรม & เพลินพัฒนา

4.2 กองนโยบายและแผน

4.2.1 งานบริหารทั่วไป กองนโยบายและแผน

4.2.2 งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ

4.2.3 งานแผนและงบประมาณ

4.2.4 งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล

4.2.5 งานประกันคุณภาพการศึกษา

4.3 กองพัฒนานักศึกษา

4.3.1 งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา

4.3.2 งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

4.3.3 งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา

4.3.4 งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

4.3.5 งานอนามัยและสุขาภิบาล

(1) ตรวจสุขาภิบาลอาหาร สถานประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย

(2) อบรมเชิงปฏิบัติการ “ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR/AED”

(3) สรุปยอดการลงทะเบียนตรวจสุขภาพของบุคลากร

4.3.6 ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS)

ระเบียบวาระที่  ๕         เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

– ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๖       เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี  ครั้งต่อไป (วันพุธที่ 12 เมษายน 2566)