ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 9/2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่  9/2563

 วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องศูนย์ประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20

ระเบียบวาระที่  1        เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1  เรื่องแจ้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 8/2563

1.2  เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 9/2563

1.3  แจ้งเรื่องบรรจุวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2563 และการประชุม ก.บ./ก.บ.ม. ครั้งที่ 10/2563

1.4  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 8/2563

1.5  รายงานสรุปยอดเงินคงเหลือเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำเดือนตุลาคม 2563

1.6  ส่งแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.7  ประชาสัมพันธ์และขอเชิญลงทะเบียนเพื่อใช้งานซอฟท์แวร์ไมโครซอฟท์และชุดโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

1.8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนวิชาการ (คนดี คนเด่น ศรีราชภัฏ) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 3 ฉบับ

1.10 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนงานด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2563

1.11 แจ้งรหัสงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระเบียบวาระที่  ๒        รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 8/2563

ระเบียบวาระที่  ๓        เรื่องสืบเนื่อง

– ไม่มี –

ระเบียบวาระที่  ๔        เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครขอใช้สถานที่จัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “ภูพานราชนิเวศน์” ครั้งที่ 19

4.2 รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างปีงบประมาณ 2563

4.3 แผนการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4.4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครและยื่นซองประมูลให้เช่าพื้นที่ ณ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (ปตท.) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ระเบียบวาระที่  ๕        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

-ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๖      เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี  ครั้งต่อไป (วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563)