หัวข้อข่าว

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 795/2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 266/2566 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7”ฯ

แบบตอบรับผู้เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่  9/2566

แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการจัดทำเอกสารการประชุมและการเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2566

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2565