คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 266/2566 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7”ฯ

เผยเเพร่เมื่อ 68 เข้าชม