ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการของสำนักงานอธิการบดี

เผยเเพร่เมื่อ 378 เข้าชม

ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการของสำนักงานอธิการบดี

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร