หัวข้อข่าว

เอกสารประกอบการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

เอกสารประชุม กบม.ครั้งที่ 5/2566

ประกาศการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2566

ตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ติดตามผลการดำเนินงานตามที่มติประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2566 และ ติดตามครั้งที่ 2 ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับสมัครเรียนว่ายน้ำหลักสูตรปลาดาว (พื้นฐาน) รุ่นที่ 2 และหลักสูตรปลาโลมา รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566

แบบทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบฟอร์มรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2566