หัวข้อข่าว

แบบวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อทำบัตรฯ

คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 266/2566 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7”ฯ

แบบตอบรับผู้เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารประกอบการประชุมการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าฯ

ปฏิทินการเตรียมงานและการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕66

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 8/2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ระเบียบวาระการประชุมผู้ประสานงานหลักและคณะทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564

ระเบียบวาระการประชุม