หัวข้อข่าว

รายละเอียดในการเดินทางไปราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2567

ตัวอย่างหนังสือราชการ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2567

แบบวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อทำบัตรฯ

คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 266/2566 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7”ฯ

แบบตอบรับผู้เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร