หัวข้อข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับสมัครเรียนว่ายน้ำหลักสูตรปลาดาว (พื้นฐาน) รุ่นที่ 2 และหลักสูตรปลาโลมา รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับสมัครเรียนว่ายน้ำหลักสูตรปลาดาว (พื้นฐาน) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566

แจ้งนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานอธิการบดี

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 21/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน