หัวข้อข่าว

เอกสารประกอบการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

โครงการอบรมงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมงานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2567

ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2567

ประชุมปรึกษาหารือการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ

ระเบียบวาระประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี (วาระพิเศษ)

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2567

นางสาวณัฐพิมล วัชรกุล หัวหน้างานบริหารทั่วไป เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “งานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ”