โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกเตรียมสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

เผยเเพร่เมื่อ 98 เข้าชม

นางสาวณัฐพิมล วัชรกุล หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเขียนหนังสือราชการ” ในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องเรียน 1117 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร