แจ้งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี วันที่ 11-12 มีนาคม 2565

แจ้งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันที่ 11-12 มีนาคม พ.ศ. 2565 แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ  กิตติเลิศไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันที่ดังกล่าวหรือจนกว่ามาปฏิบัติราชการตามปกติ

Full Screen