คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่716/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่716/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และดำเนินการเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2557 – 2558  จัดทำโดยกองอำนวยการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

Full Screen