หัวข้อข่าว

ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการของสำนักงานอธิการบดี

ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการรรหาอธิการบดี เพื่อทบทวนกำหนดการและหลักเกณฑ์การสรรหาอธิการบดีหลังจากรับฟังข้อเสนอแนะจากการชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ฯ

ประชุมเตรียมการ ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และกระบวนการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมเตรียมการรับตรวจจากหน่วยสอบภายใน ของสำนักงานอธิการบดี

ประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 5/2564 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ประชุมพิจารณากลั่นกรองคำขอตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมของกองกลาง

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมและการป้องกันการเกิดอุบัติภัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา14: 00 น. ประชุมคณะกรรมการบริการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร