หัวข้อข่าว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกเตรียมสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

ประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ

โครงการอบรมงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมงานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2567

ประชุมปรึกษาหารือการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ

นางสาวณัฐพิมล วัชรกุล หัวหน้างานบริหารทั่วไป เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “งานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ”

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 9

นางสาวณัฐพิมล วัชรกุล หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองกลาง รับเกียรติบัตร

ประชุมงานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/256

ประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการ ครั้งที่ 1