หัวข้อข่าว

รับฟังผลการปิดตรวจสอบภายในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี ในส่วนของสำนักงานอธิการบดี

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดีในส่วนของสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2564

ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการของสำนักงานอธิการบดี

ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการรรหาอธิการบดี เพื่อทบทวนกำหนดการและหลักเกณฑ์การสรรหาอธิการบดีหลังจากรับฟังข้อเสนอแนะจากการชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ฯ

ประชุมเตรียมการ ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และกระบวนการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมเตรียมการรับตรวจจากหน่วยสอบภายใน ของสำนักงานอธิการบดี

ประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 5/2564 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2563