หัวข้อข่าว

การแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน (สถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

การเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน

รับฟังผลการปิดตรวจสอบภายในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี ในส่วนของสำนักงานอธิการบดี

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดีในส่วนของสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2564

ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการของสำนักงานอธิการบดี

ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการรรหาอธิการบดี เพื่อทบทวนกำหนดการและหลักเกณฑ์การสรรหาอธิการบดีหลังจากรับฟังข้อเสนอแนะจากการชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ฯ

ประชุมเตรียมการ ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และกระบวนการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร