หน่วยงาน

หน่วยงาน เว็บหน่วยงาน ลิงค์

สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี po.snru.ac.th
กองนโยบายและแผน งานบริหารทั่วไป plan.snru.ac.th
กองกลาง งานบริหารทั่วไป ga.snru.ac.th
กองกลาง งานคลัง tre.snru.ac.th
กองกลาง งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ pr.snru.ac.th
กองกลาง งานประกันคุณภาพการศึกษา eqa.snru.ac.th
กองกลาง งานบริหารบุคคลและนิติการ lps.snru.ac.th
กองกลาง งานพัสดุ invent.snru.ac.th
กองกลาง ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ irs.snru.ac.th
กองกลาง ฝ่ายโครงการพิเศษ pjs.snru.ac.th
กองกลาง หน่วยตรวจสอบภายใน iau.snru.ac.th
กองกลาง หน่วยยานพาหนะ car.snru.ac.th
กองกลาง หน่วยอาคารสถานที่ building.snru.ac.th
กองกลาง งานทรัพย์สินและรายได้ inc.snru.ac.th
งานทรัพย์สินและรายได้ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจโรงแรมภูพานเพลซ phuphanplace.com
งานทรัพย์สินและรายได้ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงผลิตน้ำดื่มราชพฤกษ์ rajaprug.inc.snru.ac.th
กองกลาง กองพัฒนานักศึกษา sdd.snru.ac.th
กองพัฒนานักศึกษา สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร alumni.snru.ac.th
กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล health.sdd.snru.ac.th
กองพัฒนานักศึกษา งานหอพักนักศึกษา dorm.sdd.snru.ac.th
กองพัฒนานักศึกษา งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.และ กรอ.) fund.sdd.snru.ac.th
กองพัฒนานักศึกษา งานบริหารทั่วไป gs.sdd.snru.ac.th
กองพัฒนานักศึกษา งานกีฬา sport.sdd.snru.ac.th

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ arit.snru.ac.th
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ libweb.snru.ac.th
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการสารสนเทศ libservice.snru.ac.th
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง libjournal.snru.ac.th
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์ cc.snru.ac.th
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ mis.snru.ac.th