คู่มือการปฏิบัติงานกองกลาง

 1. คู่มือการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ)
 2. คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
 3. คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน งานคลัง เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 4. คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน งานคลัง เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 5. คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับที่ 1 งานบริหารบุคคล (งานบริหารบุคคลและนิติการ)
 6. คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับที่ 2 งานสวัสดิการ (งานบริหารบุคคลและนิติการ)
 7. คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับที่ 3 การประเมิน (งานบริหารบุคคลและนิติการ)
 8. คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับที่ 5 ทะเบียนประวัติ (งานบริหารบุคคลและนิติการ)
 9. คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับที่ 6 วินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ (งานบริหารบุคคลและนิติการ)
 10. คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน เรื่อง การรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 11. คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
 12. คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน เรื่องโครงการงานรวมน้ำใจไทสกลและงานกาชาดจังหวัดสกลนคร
 13. คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน หน่วยตรวจสอบภายใน
 14. คู่มือระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
 15. คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน เรื่องคู่มือการจัดหาพัสดุโดยวิธีสอบราคา