ขอเชิญประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

เผยเเพร่เมื่อ 20 เข้าชม

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กำหนดจัดโครงการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565  ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้กับคณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด วิสัยทัศน์ และนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแสดงแนวคิดกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และบุคลากรในองค์กรได้ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย