ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 9/2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่  9/2563

 วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องศูนย์ประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 9/2563”

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่  8/2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่  8/2563

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องศูนย์ประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่  8/2563”

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผน บริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ขององค์กร” ปีงบประมาณ 2563 รุ่น 10

เผยเเพร่เมื่อ

ที่ ศทม. 7662/2563 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผน บริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ขององค์กร” ปีงบประมาณ 2563 รุ่น 10

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผน บริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ขององค์กร” ปีงบประมาณ 2563 รุ่น 10″

โครงการประกวดทักษะภาษาจันนานมี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2563

เผยเเพร่เมื่อ

ที่ อว 0226.3/ว 958 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เรื่อง โครงการประกวดทักษะภาษาจันนานมี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2563

อ่านเพิ่มเติม “โครงการประกวดทักษะภาษาจันนานมี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2563”

ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำปีพุทธศักราช 2564

เผยเเพร่เมื่อ

ที่ รภ 0004/ว 730 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

เรื่อง ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำปีพุทธศักราช 2564

อ่านเพิ่มเติม “ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำปีพุทธศักราช 2564”

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563

เผยเเพร่เมื่อ

ที่ อว 8601/ว 2992 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563”

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ การบริหารบุคคลลูกจ้างของส่วนราชการ

เผยเเพร่เมื่อ

ที่ สจส.กพฐ. ว 19/2563 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

เรื่อง การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ การบริหารบุคคลลูกจ้างของส่วนราชการ

อ่านเพิ่มเติม “การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ การบริหารบุคคลลูกจ้างของส่วนราชการ”

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมงานหัตถศิลป์ชาววัง

เผยเเพร่เมื่อ

ที่ อว 0645.8/237 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมงานหัตถศิลป์ชาววัง

อ่านเพิ่มเติม “ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมงานหัตถศิลป์ชาววัง”

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การนำเสนอนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ 1

เผยเเพร่เมื่อ

อว 0615/ว 3122 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การนำเสนอนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม “ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การนำเสนอนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ 1”