ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง

เผยเเพร่เมื่อ

ด่วนที่สุด อว 0221.1/ว 118 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 5 เรื่อง

ด่วนที่สุด อว 0221.1/ว 95 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 5 เรื่อง

 

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 5 เรื่อง

ด่วนที่สุด ที่ อว 0221.1/ว 102 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 5 เรื่อง