หัวข้อข่าว

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

สำรวจข้อมูลการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เอกสารประกอบการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 (สายสนับสนุนวิชาการ)

เอกสารประกอบการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 (สายวิชาการ)

การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “จัดซื้อจัดจ้างอย่างมืออาชีพ”

ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร

แจ้งรักษาราชการแทนอธิการบดี วันที่ 9 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมการทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 3 และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.91 สำหรับปีภาษี 2561