หัวข้อข่าว

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เอกสารประกอบการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 (สายสนับสนุนวิชาการ)

เอกสารประกอบการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 (สายวิชาการ)

การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “จัดซื้อจัดจ้างอย่างมืออาชีพ”

ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร

แจ้งรักษาราชการแทนอธิการบดี วันที่ 9 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมการทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 3 และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.91 สำหรับปีภาษี 2561

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)

โครงการขยะให้เป็นศูนย์