หัวข้อข่าว

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ประชุมพิจารณากลั่นกรองคำขอตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมของกองกลาง

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมและการป้องกันการเกิดอุบัติภัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา14: 00 น. ประชุมคณะกรรมการบริการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีเนื่องใจพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

พิธีอัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทาน

จัดแถลงข่าวโครงการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย”

ประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 5/2561