หัวข้อข่าว

อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 4 ฉบับ เรื่องมาตรการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

แจ้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563

แจ้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 และวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562

แจ้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

แจ้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562

แจ้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2562

แจ้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 30 กันยายน 2562 – 1 ตุลาคม 2562

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2561

หนังสือ อว 0621.01(1)/ว1859 ลงวันที่ 30กรกฎาคม 2562 ขอนำส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร