ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

เผยเเพร่เมื่อ 36 เข้าชม

ด่วนที่สุด สว (ผผ) 0008/(ส)ว 546 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563

คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

Full Screen