เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2563

เผยเเพร่เมื่อ 80 เข้าชม

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ครั้งที่  5/2563

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ระเบียบวาระที่  ๑        เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

1.1  เรื่องแจ้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 4/2563  (กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ)

1.2  เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 5/2563

1.3  แจ้งเรื่องบรรจุวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2563 และการประชุม ก.บ./ก.บ.ม. ครั้งที่ 6/2563

1.4  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 4/2563

1.5  รายงานสรุปยอดเงินคงเหลือเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

1.7  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ข้าราชการออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และ เรื่อง ลูกจ้างประจำออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

1.8 เอกสารคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (เงินคงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 3) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://plan.snru.ac.th/topics/12555

1.9  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มาตรฐานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ฉบับที่ 12

1.10 การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ระยะที่ 2

1.11 ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

1.12 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

1.13 คู่มือและแนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนการสอน

1.14 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

1.15 ทบทวนแผนความต้องการงบลงทุน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) (เพิ่มเติม)

ระเบียบวาระที่  ๒        รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2563

ระเบียบวาระที่  ๓        เรื่องสืบเนื่อง

ติดตามการดำเนินงานการจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่  ๔        เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ภายในมหาวิทยาลัย

4.2 รายงานผลการดำเนินโครงการด้านพลังงานทดแทน เดือนพฤษภาคม 2563

4.3 มาตรการเยียวยากลุ่มผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

4.4 แนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ของโรงเรียนวิถีธรรมฯ ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

4.5 รายงานาการส่งแบบสำรวจผลการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และข้อมูลความต้องการพัฒนาสมรรถนะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระเบียบวาระที่  ๕        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                             – ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๖      เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) เอกสารเพิ่มเติม

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี  ครั้งต่อไป (วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563)

 

ลิงก์ Facebook หน่วยงาน