เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

เผยเเพร่เมื่อ 19 เข้าชม
ด่วนที่สุด สว (ศปส)0008/(ต)ว 333 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ