เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เผยเเพร่เมื่อ 46 เข้าชม

หนังสือ ด่วนที่สุด กค 0408.5/ว 55 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 กระทรวงการคลัง

เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์