เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เผยเเพร่เมื่อ 39 เข้าชม

หนังสือ ด่วนที่สุด สน 0017.3/ว 8728 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563  สำนักงานจังหวัดสกลนคร

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์