แจ้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 และวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562

แจ้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 และวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดังนี้

  1. แต่งตั้ง นางสาวพิชญาดา ธานี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562
  2. แต่งตั้ง นางอุดมพร บุตรสุวรรณ์ หัวหน้าผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2562 หรือจนกว่ามาปฏิบัติราชการตามปกติ
    Full Screen