แจ้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562

แจ้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562 แต่งตั้ง นางสาวอังคณา  ศิริกุล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2562 หรือจนกว่ามาปฏิบัติราชการตามปกติ

Full Screen