แจ้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2562

แจ้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2562 แต่งตั้ง นางสาวพิชญาดา  ธานี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2562 หรือจนกว่ามาปฏิบัติราชการตามปกติ

Full Screen