แจ้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 30 กันยายน 2562 – 1 ตุลาคม 2562

แจ้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แต่งตั้ง นางสาวพิชญาดา ธานี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันที่ 30 กันยายน 2562 – 1 ตุลาคม 2562 หรือจนกว่ามาปฏิบัติราชการตามปกติ

Full Screen