ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2561

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2561

 

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ครั้งที่ 2/2562

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

­­­­­­­­­­­­_______________________________________________________________

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2561

1.2 คำสั่งสำนักงานอธิการบดี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2561

1.3 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2561

3.2 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี วงรอบปีการศึกษา 2560

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ

มอบหมายงานเตรียมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2561

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2561

5.2 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2561

5.3 รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2561

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ  

รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560