หนังสือ อว 0621.01(1)/ว1859 ลงวันที่ 30กรกฎาคม 2562 ขอนำส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หนังสือ อว 0621.01(1)/ว1859 ลงวันที่ 30กรกฎาคม 2562 ขอนำส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  1. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ 546/2562 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 แผ่น
  2. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ 526/2562 เรื่อง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พ้นจากตำแหน่ง ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 ชุด
  3. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ 528/2562 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 ชุด

Full Screen