วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา14: 00 น. ประชุมคณะกรรมการบริการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา14: 00 น. ประชุมคณะกรรมการบริการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร