โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

เมื่อวีนที่ 13 มิถุนายน 2562 ที่ โรงแรมเดอะรีเวอร์ จังหวัดนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวิทร อธิการบดีมหาวอทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

ซึ่งการจัดโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีความรู้ ความเข้าใจทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโดยกำหนดการจัดประชุมในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเดอะรีเวอร์ จังหวัดนครพนม ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง SNRU : Chang and Transformation โดยนายปัญา มหาชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การบรรยายแนวคิด ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวิทร อธิการบดี ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการบริหารมกาวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ก่อนปิดท้ายด้วยการเสวนา ระดมความคิดเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร