แจ้งกำหนดเลขที่หนังสือออกของส่วนราชการและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2562

พร้อมหนังสือนี้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอนำส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือออกของส่วนราชการและหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2562 จำนวน 1 ชุด เพื่อให้ท่านได้ถือปฏิืบัติโดยเริ่มใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

Full Screen