หัวข้อข่าว

เอกสารประกอบการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 (สายสนับสนุนวิชาการ)

เอกสารประกอบการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 (สายวิชาการ)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน

การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “จัดซื้อจัดจ้างอย่างมืออาชีพ”

สรุปสาระสำคัญในการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 มิถุนายน 2562

การเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 21

โครงการไถ่ชีวิตโค – กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก