หัวข้อข่าว

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ประชุมพิจารณากลั่นกรองคำขอตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมของกองกลาง

แจ้งรักษาราชการแทนอธิการบดี วันที่ 13-16 มิถุนายน 2562

แจ้งรักษาราชการแทนอธิการบดี วันที่ 1-2 มิถุนายน 2562

แจ้งรักษาราชการแทนอธิการบดี วันที่ 9 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562

แจ้งรักษาราชการแทนอธิการบดี วันที่ 27-30 เมษายน 2562

แจ้งรักษาราชการแทนอธิการบดี วันที่ 23 เมษายน 2562

แจ้งรักษาราชการแทนอธิการบดี วันที่ 12-16 เมษายน 2562

แจ้งรักษาราชการแทนอธิการบดี วันที่ 15-16 มีนาคม 2562

แจ้งรักษาราชการแทนอธิการบดี วันที่ 11-12 มีนาคม 2562

แจ้งรักษาราชการแทนอธิการบดี วันที่ 4-5 มีนาคม 2562