ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ ที่ ศธ 0542.01/ว 72 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

เผยเเพร่เมื่อ 385 เข้าชม

ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ

  1. สำเนาหนังสือ สำนักงานจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0017.3/3645 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอให้กวดขันในการแจ้งเวียนหนังสือราชการ
  2. สำเนาหนังสือ ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ ที่ ศบช.015/ว.011/2561 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมทำบุญในโครงการทอดผ้าป่า “ผ้าป่า ทุกบาท สร้างโอกาสให้คนตาบอด”
  3. สำเนาหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว 74 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาลของศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ