ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 ฉบับ ที่ ศธ 0542.01/ว 71 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

เผยเเพร่เมื่อ 289 เข้าชม

ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 ฉบับ

  1. สำเนาหนังสือ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5104.3/394 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศฯ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง สร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2561
  2. สำเนาหนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ ศธ 0552.01.03/ว 252 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอเชิญส่งคณาจารย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 2
  3. สำเนาหนังสือ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5104.3/372 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศฯ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเสริมสร้างกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning community : e – PLC) ประจำปี 2561
  4. สำเนาหนังสือ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ ทปอ. 61/ว 0092 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงาน UNIVERSITY XPO ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย