ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 ฉบับ ที่ ศธ 0542.01/ว 56 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

เผยเเพร่เมื่อ 288 เข้าชม

ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 ฉบับ

  1. สำเนาหนังสือ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ด่วนที่สุด สพภ. 051/ว 263 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการและร่วมฟังเสวนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น BEDO สัญจร 2018 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภายใต้แนวคิด “มูนมังอีสาน ฐานทุนทรัพยากร ภูมิปัญาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ”
  2. สำเนาหนังสือ สำนักโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯ ที่ สนง.บภร.วพศ.001/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 เรื่อง ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
  3. สำเนาหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วน ที่ ศธ 0508/ว 167 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอเชิญเช่าบูชาวัตถุมงคลรูปเหมือนพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์สยามิศรจักรีฉัฏฐีอนุสรณ์ศึกษาทรรังสรรค์ (พระพุทธรูปประจำกระทรวง)
  4. สำเนาหนังสือ สำนักงานจังหวัดสกลนคร ที่ สน 0017.2/ว 3455 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540