ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 6 ฉบับ ที่ ศธ 0542.01/ว 44 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

เผยเเพร่เมื่อ 261 เข้าชม

ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 6 ฉบับ

  1. สำเนาหนังสือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ ศธ 0540.01.8/ว 0622 ลงวันที่ 26 มกราคม 2561 เรื่อง เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี : เขียวแดงคืนถิ่น
  2. สำเนาหนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ ศธ 0567/ว 627.1 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน (Mini_UKM) ครั้งที่ 18
  3. สำเนาหนังสือ สมาคมสหกิจศึกษาไทย ที่ สสศท. (01) 61/ว1 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ”รุ่นที่ 6
  4. สำเนาหนังสือ สมาคมสหกิจศึกษาไทย ที่ สสศท. (01) 61/ว2 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาสหกิจศึกษาสัญจร ครั้งที่ 2 หัวข้อ “นวัตกรรมสหกิจศึกษา 4.0”
  5. สำเนาหนังสือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ ศธ 5801/823/2561 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร “เทคนิคการใช้ภาษาและการจดรายงานการประชุมเชิงบูรณาการ”
  6. สำเนาหนังสือ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสกลนคร ที่ ศธ. 5211057/151 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561