ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งกำหนดเลขที่หนังสือออกของส่วนราชการและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2562

พร้อมหนังสือนี้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอนำส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือออกของส่วนราชการและหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2562 จำนวน 1 ชุด เพื่อให้ท่านได้ถือปฏิืบัติโดยเริ่มใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

อ่านเพิ่มเติม “แจ้งกำหนดเลขที่หนังสือออกของส่วนราชการและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2562”

ส่งสำเนาหนังสือจำนวน 5 เรื่อง

ส่งสำเนาหนังสือจำนวน 5 เรื่อง

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0501(1)/ว 540 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม “ส่งสำเนาหนังสือจำนวน 5 เรื่อง”

แจ้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

แจ้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563

แจ้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 และวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562

แจ้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

แจ้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562

แจ้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2562

แจ้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 30 กันยายน 2562 – 1 ตุลาคม 2562

แจ้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

แจ้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2560

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ต้้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2559 หรือจนกว่าจะกลับมาปฏบัติราชการตามปกติ

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่ วันที่ 27 สิงหาคม 2559 หรือจนกว่าข้าพเจ้าจะกลับมาปฏิบัติราชการตามปกติ

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 หรือจนกว่าจะกลับมาปฏิบัติราชการตามปกติ

แจ้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 25-26 กรกฎาคม 2559 และ 27 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2559

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ประชุมพิจารณากลั่นกรองคำขอตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมของกองกลาง

ตามที่ประชุมการจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 โดยในที่ประชุมแจ้งให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดตั้งคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อ่านเพิ่มเติม “วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ประชุมพิจารณากลั่นกรองคำขอตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมของกองกลาง”

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมและการป้องกันการเกิดอุบัติภัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมและการป้องกันการเกิดอุบัติภัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมและการป้องกันการเกิดอุบัติภัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

เมื่อวีนที่ 13 มิถุนายน 2562 ที่ โรงแรมเดอะรีเวอร์ จังหวัดนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวิทร อธิการบดีมหาวอทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร”

กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีเนื่องใจพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ดร.มาลี ศรีพรหม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวพิชญาดา  ธานี ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมบุคลากรร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีเนื่องใจพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  จัดโดยจังหวัดสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีเนื่องใจพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562”

ระบบจองห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปฏิทินกิจกรรมโครงการศาสตร์พระราชา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นายเกษม บุตรดี
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผู้อำนวยการกองกลาง

ผู้อำนวยการกองกลาง

นางสาวพิชญาดา ธานี
ผู้อำนวยการกองกลาง

หัวหน้างาน

หัวหน้างาน

นางสาวณัฐพิมล วัชรกุล
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

จำนวนผู้เยี่ยมชมออนไลน์

คู่มือการปฏิบัติงาน

facebook

วิดีโอกิจกรรม

 

 

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ