ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรียนคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณพ่อวิชัย อ่วงอารีย์ บิดาของอาจารย์ประวิทย์ อ่วงอารีย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรียนคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณพ่อวิชัย อ่วงอารีย์ บิดาของอาจารย์ประวิทย์ อ่วงอารีย์ อาจารย์ อ่านเพิ่มเติม “มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรียนคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณพ่อวิชัย อ่วงอารีย์ บิดาของอาจารย์ประวิทย์ อ่วงอารีย์”

แจ้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

แจ้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 18-21 เมษายน 2561 และ วันที่ 23 – 27 เมษายน 2561

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2561

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 7-12 กุมภาพันธ์ 2561

แจ้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 23 – 24 มกราคม 2561

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 14-16 มกราคม 2561

แจ้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

แจ้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2560

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ต้้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2559 หรือจนกว่าจะกลับมาปฏบัติราชการตามปกติ

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่ วันที่ 27 สิงหาคม 2559 หรือจนกว่าข้าพเจ้าจะกลับมาปฏิบัติราชการตามปกติ

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 หรือจนกว่าจะกลับมาปฏิบัติราชการตามปกติ

แจ้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 25-26 กรกฎาคม 2559 และ 27 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2559

แจ้งรักษาราชการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป และผู้อำนวยการกองกลาง

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป และผู้อำนวยการกองกลาง

แจ้งรักษาราชการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินมาตฐานและความพร้อมด้านความปลอดภัยอาคารสถานที่พักของนักศึกษา

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินมาตฐานและความพร้อมด้านความปลอดภัยอาคารสถานที่พักของนักศึกษาเพื่อสรุปรายงานแบบตรวจประเมินดังกล่าวและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินมาตฐานและความพร้อมด้านความปลอดภัยอาคารสถานที่พักของนักศึกษา”

ประชุมประจำเดือนของหน่วยรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประชุมประจำเดือนของหน่วยรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้บริหารโดย อ.ประสิทธิ์ คะเลรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นางสาวพิชญาดา  ธานี หัวหน้างานบริหารทั่วไปรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการภายในหน่วยงานและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานของบุคลากร อ่านเพิ่มเติม “ประชุมประจำเดือนของหน่วยรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. จะจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการภายใต้หัวข้อ “The Guideline for Sediment management in Thailand Project”

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และผู้บริหาร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก.  ร่วมประชุมหารือ เพื่อจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการภายใต้หัวข้อ “The Guideline for Sediment management in Thailand Project” อ่านเพิ่มเติม “สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. จะจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการภายใต้หัวข้อ “The Guideline for Sediment management in Thailand Project””

ประชุมเตรียมความพร้อมมหกรรมกีฬาจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2559

อ.ประสิทธิ์  คะเลรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นัดประชุมเตรียมความพร้อมมหกรรมกีฬาจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2559 ประกอบด้วย งานอาคารสถานที่ หน่วยไฟฟ้า งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ หน่วยรักษาความปลอดภัย สาขาพละศึกษา คณะครุศาสตร์  งานทรัพย์สินและรายได้ และงานบริหารทั่วไป เวลา 13.30 น. ณ ห้องทิพเกสร อาคาร 10 ชั้น 2

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมเตรียมความพร้อมมหกรรมกีฬาจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2559”

ระบบจองห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หัวหน้าหน่วยงาน

หัวหน้าหน่วยงาน

นางสาวพิชญาดา ธานี
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง

จำนวนผู้เยี่ยมชมออนไลน์

คู่มือการปฏิบัติงาน

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับที่ 2 งานสวัสดิการ (งานบริหารบุคคลและนิติการ)

คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน เรื่องโครงการงานรวมน้ำใจไทสกลและงานกาชาดจังหวัดสกลนคร

คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์

คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน เรื่อง การรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน เรื่อง การรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับที่ 6 วินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ (งานบริหารบุคคลและนิติการ)

แจ้งเวรประจำอาคาร 10

facebook

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์